Bosmans Diesel Service B.V.
De Waterlaat 15A
5571 MZ Bergeijk

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN.

Definities
a. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Gebruiker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, alsmede de Werkzaamheden waartoe Opdrachtgever daarna Opdracht heeft gegeven.

b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Gebruiker ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, USB-sticks, E-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers zoals hiervoor omschreven en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers.

c. Opdracht of Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Gebruiker tot het verrichten van Werkzaamheden door Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging al dan niet tezamen met eventuele andere documenten en/of correspondentie, dan wel op grond van een daarna door Opdrachtgever aan Gebruiker gedaan verzoek, welk verzoek tevens is geaccepteerd, dan wel op basis van enige mondelinge afspraak tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

d. Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker: de begrippen zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

e. Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de AVG.

f. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 van de AVG.

g. Functionaris voor Gegevensbescherming: de door Opdrachtgever en/of Gebruiker benoemde functionaris als bedoeld in artikel 37 AVG.

h. Gebruiker: Bosmans Diesel Service B.V., gevestigd te Bergeijk.

i. Opdrachtgever: de Wederpartij, opdrachtgever c.q. de koper.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen.

B. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

C. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door Gebruiker zijn aanvaard.

D. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Ook indien de voorwaarden van de Opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de algemene voorwaarden van Gebruiker te alle tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever.

E. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

F. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

G. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

H. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

I. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes.
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes of in prijscouranten of voorraad opgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle orders, ook voor zover zij door agenten, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers zijn aangenomen, vinden ons eerst, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 dagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.

B. Levering vindt steeds plaats tegen de prijzen van de dag van de feitelijke levering, behoudens het hierna sub. C bepaalde. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of half-fabrikaten, lonen, premies (welke dan ook), vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal onze cliënt het recht hebben, mits dit aangetekend binnen 3 dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan ons wordt meegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. Opdrachtgever is tevens de kosten voor gedane bestellingen in opdracht van- of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, verschuldigd.

C. Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam aan de directie is gebleken en/of is gewaarborgd: indien onze directie zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.

D. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever is gewijzigd, behoudt onze directie zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige nadere gehoudenheid van ons tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding. De genoegzaamheid is ter beoordeling van de directie.

Artikel 3. Levering.
A. Levertijden ( en reparatie duur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven.
Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

B. Onze prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
In alle gevallen is het risico voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen ten behoeve van de opdrachtgever zijn afgezonderd.

C. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd staan zij gedurende 3 weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Na voornoemde periode hebben wij het recht- te onzer keuze- hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd op recht op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.

D. Vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht.
In het overig geval wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van ons bedrijf, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien dit ons goed voorkomt, zijn wij gerechtigd de vervangen materialen te vernietigen.

Artikel 4. Prijzen.
Onze prijzen zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen, ze worden schriftelijk door ons bevestigd.

Artikel 5. Betaling.
A. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling à contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.

B. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het als dan verschuldigde bedrag te vorderen.

C. Bij aankopen op rekening, dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

D. Indien de opdrachtgever niet, tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende), over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

E. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau, e.d.) zijn wij gerechtigd aan de koper/opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van 250,00 euro) vermeerderd met 30,00 euro, dit alles behoudens de proceskosten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
A. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn nagekomen.

B. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

C. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

D. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
A. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

B. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

C. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

D. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

E. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

F. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van de koper of opdrachtgever.

Artikel 8. Overmacht.
A. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

C. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

D. Indien en voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Garantie.
A. Op de door ons geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt verleend en jegens ons wordt nagekomen.

B. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep -, vracht -,
verblijf -, en rentekosten terstond worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak de fabrikant c.q. leverancier, en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan ons wordt vergoed.

C. Voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van door ons geleverde of herstelde goederen, hoe en door welke gebeurtenissen ook ontstaan, zijn wij nimmer aansprakelijk.

Artikel 10. Onderzoek en reclamaties.
A. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

B. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

C. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

D. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

E. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

F. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding.
A. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

B. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

C. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

D. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

E. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

F. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

G. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar
is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

H. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

I. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12. AVG.
A. Gebruiker zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten voor de bescherming van Persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) vóór 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de AVG, Verwerken.

B. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, is het Gebruiker toegestaan om de Opdrachtgever Informatie te verstrekken aan en te delen met aan Gebruiker gelieerde vennootschappen en externe dienstverleners van Gebruiker (“Dienstverleners”), die deze Informatie vervolgens mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken (gezamenlijk Verwerken) in de verschillende landen waarin zij actief zijn voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker, alsmede interne financieel-administratieve doeleinden, IT-doeleinden en overige ondersteunende diensten van administratieve aard (hierna: de Verwerkingsdoeleinden).

C. Gebruiker verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte, tenzij Gebruiker daarvoor uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

D. Gebruiker zal van iedere Dienstenverlener die namens Gebruiker Persoonsgegevens Verwerkt, verlangen dat hij aan deze vereisten voldoet. Voor Werkzaamheden waar Gebruiker handelt als Verwerker van Persoonsgegevens namens de Opdrachtgever, zijn de verwerkingsvoorwaarden als bedoeld in dit artikel van deze algemene voorwaarden van toepassing dan wel worden die door partijen Schriftelijk overeengekomen in een aanvullende verwerkersovereenkomst.

E. De Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden Persoonsgegevens aan Gebruiker te verschaffen, en dat enige aan Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn Verwerkt.

Verwerkingsvoorwaarden

F. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever aan Gebruiker de Opdracht verstrekken tot Verwerking van Persoonsgegevens. In het kader van de AVG kan gebruiker bij bepaalde Werkzaamheden gezien worden als Verwerker en bij andere als Verwerkersverantwoordelijke.

G. Indien Gebruiker handelt als Verwerker van Persoonsgegevens voor De Opdrachtgever komen partijen de volgende voorwaarden over een, waarbij de Opdrachtgever de “Verwerkingsverantwoordelijke” en Gebruiker de “Verwerker” is.

H. Gebruiker/Verwerker:
a. Verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, tenzij toepasselijke privacy wet- en regelgeving haar tot Verwerking verplicht; in dat geval stelt Gebruiker de Opdrachtgever, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;
b. waarborgt dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting aan vertrouwelijkheid zijn gebonden;
c. treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;
d. verleent aan de Opdrachtgever bijstand, rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van de Betrokkene in toepasselijke privacy wet- en regelgeving te beantwoorden;
e. verleent bijstand aan de Opdrachtgever, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie bij het doen nakomen van de verplichtingen uit toepasselijke privacy wet- en regelgeving;
f. wist alle Persoonsgegevens of bezorgt deze terug aan de Opdrachtgever na afloop van de verwerkingsdienst, naargelang de keuze van Gebruiker, en verwijdert bestaande kopieën, tenzij opslag van de Persoonsgegevens in navolging van toepasselijke wet- en regelgeving is verplicht;
g. stelt de Opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in de toepasselijke privacy wet- en regelgeving neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

I. Gebruiker stelt de Opdrachtgever onmiddellijk, zijnde in ieder geval binnen 48 uur, in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op toepasselijke wet- en regelgeving.

J. Gebruiker en eenieder die onder het gezag van de Opdrachtgever of van Gebruiker handelt en toegang heeft tot Persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de Opdrachtgever, tenzij hij in navolging van toepasselijke wet- en regelgeving tot de Verwerking gehouden is.

K. De Opdrachtgever en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

L. Gebruiker houdt een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. Dit register bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de naam en de contactgegevens van de Opdrachtgever voor rekening waarvan Gebruiker handelt, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever of Gebruiker en van de Functionaris voor Gegevensbescherming;
b. de categorieën van Verwerkingen die voor rekening van de Opdrachtgever zijn uitgevoerd;
c. indien van toepassing, doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, indien van toepassing de documenten inzake de passende waarborgen;
d. indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

M. Gebruiker mag een Sub-Verwerker in dienst nemen om voor rekening van de Opdrachtgever specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, mits hiervoor voorafgaande specifieke of algemene Schriftelijke toestemming is gegeven door de Opdrachtgever. In het geval van algemene Schriftelijke toestemming licht Gebruiker de Opdrachtgever in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van Sub-Verwerkers, waarbij de Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

N. Gebruiker draagt er zorg voor dat de door haar in dienst genomen Sub-Verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming heeft als zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wanneer de Sub-Verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Gebruiker ten aanzien van de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van die verplichtingen van die Sub-Verwerker.

O. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de Opdrachtgever en Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins.

Bosmans Diesel Service B.V.