Home » Privacy

Privacy Policy

 

PRIVACYVERKLARING BOSMANS DIESEL SERVICE B.V.

 

BERGEIJK, 30-01-2019

 

Bedrijfsgegevens
Bosmans Diesel Service B.V., statutair gevestigd te Bergeijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 17275663 en kantoorhoudende te 5571 MZ Bergeijk, De Waterlaat 15a,

 

Contactgegevens:

Bosmans Diesel Service BV
De waterlaat 15a
5571 MZ Bergeijk
T: 0497 – 57 13 92
E: info@bosmansdieselservice.nl

 

 

Bosmans Diesel Service B.V. is een professionele dieselservice. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

 

In deze verklaring beschrijven wij hoe Bosmans Diesel Service B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Bosmans Diesel Service B.V.  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Persoonsgegevens
Bosmans Diesel Service B.V.verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Locatiegegevens;

E-mailadres;

Voor- en achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum en plaats;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

BSN-nummer;

BTW-nummer;

Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

 

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bosmans Diesel Service of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Bosmans Diesel Service B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • opvolging offertes;
  • versturen informatie via email of post;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
  • relatiebeheer;
  • debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • het bepalen van de strategie en beleid;
  • marketingdoeleinden en social media.

 

Bewaartermijn
Bosmans Diesel Service B.V.zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdtBosmans Diesel Service B.V.zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen met derden
Bosmans Diesel Service B.V.verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bosmans Diesel Service B.V.blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

 

Beveiliging
Bosmans Diesel Service B.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.  Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@bosmansdieselservice.nl.

 

 

 

 

Cookies

Bosmans Diesel ServiceB.V. gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgesloten op uw computer, tablet en/of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk, dit in verband met het verbeteren van onze website, om het gebruik van de website makkelijker te maken en het verbeteren van onze dienstverlening. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bosmans Diesel Service B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

 

Inzage in uw gegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens Bosmans Diesel Service B.V. van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

 

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Bosmans Diesel Service B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.

 

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van uw bezwaren zijn.

 

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

 

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Bosmans Diesel Service B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken..

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u dit schriftelijk melden via  info@bosmansdieselservice.nl

 

Bosmans Diesel Service B.V.